Kwota wolna parlamentarzysty to 30 tysięcy?

Do tej pory nie zastanawiałem się nad tym co wszyscy powtarzają na lewo i prawo:

poseł to ma 30 451 zł kwoty wolnej, a zwykły Kowalski tylko 3 tysiące…

Ale czy aby na pewno? Nie ma ustawy, która daje parlementarzyście specjalne warunki, jeśli chodzi o kwotę wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).
Parlamentarzyście przysługuje taka sama kwota wolna, czyli (2016) jest to kwota 3 091 zł. Nie jest to kwota, którą dostaje się do ręki. Jest to wysokość naszego dochodu rocznego, do którego wysokości nie jest pobierany podatek dochodowy.

Ale wróćmy do przysłowiowej kwoty 30 tysięcy złotych. Prawie każdy z nas może z niej skorzystać. Dlaczego? Ponieważ kwota ta jest pochodną art. 21 pkt 17 z ustawy o podatku dochodowym PIT, a dokładnie podpunkty 16-19, które wspominają dochody, które są wolne od podatku:

16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13;

17) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł;

18) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł;

Parlamentarzystę, ale również inne osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie dotyczy podpunkt 17) dotyczące diet, który daje dodatkowo możliwość do odliczenia 2 280 zł miesięcznie.

3 091 zł + 2 280 zł * 12 m-c = 30 451 zł

Zagadka rozwiązana. Teraz pozostaje „problem”, jak zrobić żeby było sprawiedliwie…